۱. فرامطالعه Meta Study : یک روش تحقیق کیفی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ، ﺗﺮﮐﯿﺐ، ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭘﮋوﻫش‌های ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮاﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻋﻤﯿﻖ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺣﻮزه‌ای ﺧﺎص اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر روش زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ:

۲. ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ Meta Analysis : ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻤﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ

۳. ﻓﺮاروش Meta Analysis : ﺗﺤﻠﯿﻞ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ

۴. ﻓﺮا ﻧﻈﺮﯾﻪ Meta Analysis : ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫش‌های ﮔﺬﺷﺘﻪ

۵. ﻓﺮا ﺗﺮﮐﯿب Meta Synthesis : ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫش‌های پیشین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code