خدمات حقوقی قابل ارائه موسسه مدرک فوری

بخشی از خدمات حقوقی قابل  ارائه توسط موسسه مدرک فوری به شرح ذیل می باشند:   داوری تخصصی در کلیه امور حقوقی وصول مطالبات افراد، بانکها و شرکتها مشاوره در زمینه پرونده های خانوادگی، کیفری پیگیری و انجام پرونده های ملکی، ثبتی، تفکیک سند، اخذ مالکیت، اخذ پایانکار و …   فقط کافیست جهت دریافت […]